Hvidbjerg Møllelaug I/S

 

Til interessenterne 26/04-2017  Indkaldelse til Afslutende generalforsamling.

Torsdag den 18/05-2017 Kl.: 19:00 i lokalerne ved Sdr. herreds kraftvarmeværk i Ørding

 

Alle fremmødte registreres ved indgangen – alle med ikke gyldig adgang afvises ved døren

1.Valg dirigent
2.Valg stemmetællere
3.Formandens beretning
4.Kassereren fremlægger det afsluttende årsregnskab og posteringer i 2017
5. Afslutning – Tak for deltagelsen

 

 

________________

 

Til interessenterne 22/03-2017

Så lykkedes det – det er med stor glæde, at vi nu kan overføre provenuet for salg af møllerne til interessenterne. Der udbetales kr. 900 pr. anpart
forventeligt vil dette ske sidst i denne uge / næste uge

HVIS DER IKKE ER KOMMET PENGE, SENEST ONSDSG DEN 28/03-2017 SÅ TJEK LIGE OM JERES KONTONUMMER ER ÆNDRET, OG INFORMER OS OMKRING DETTE !


Med venlig hilsen Bestyrelsen for Hvidbjerg Møllelaug, som nu er et forhænværende interessentskab.

 

 

 

Til interessenterne 27/02-2017


Med stor beklagelse må vi igen udskyde udbetaling af interessenternes indestående i selskabet, grundet uforudsete komplikationer med færdiggørelse af handlen, herunder tinglysning af lejekontrakt for arealet, hvor møllerne er placeret.
Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at gætte på et nyt  tidspunkt for forventet udbetaling – MEN det vil ske umiddelbart efter, at salgssummen frigives fra en spærret konto i vort pengeinstitut.
Bestyrelsen den 27.februar 2017

 

 

Til interessenterne 30/01-2017


Vi afslutter nu salget af møllerne, alle dokumenter er underskrevet og vi afventer blot købers frigivelse af salgssummen og enkelte andre detaljer, forinden vi kan overføre penge til jeres konti.
I den forbindelse er det meget vigtigt, at eventuelle ændringer af / skift til andre bankkonti meddeles Ib Madsen på Ib@im-teknik.dk, snarest muligt, så vi minimerer fejl i størst muligt omfang.
Vi forventer fortsat at overføre inden udgangen af februar 2017
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

Sltudlodningen er udsat til 1. kvartal 2017

Regnskabet og regnskabsafslutningen samt nedlkningen, kan ikke nåes at få afsluttet  i 2016.

Så når alt er på plads, engang i det nyeår, Vil sltudlodningen ske straks.

2016 12 02. Pbv.

 

 

 

Hvidbjerg Møllelaug I/S


referat af den ekstraordinære generalforsamling den 15. november 2016

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Salg af møller og opløsning af interessentskabet
3. Eventuelt

 

Den ekstraordinære generalforsamling startede med at formand Ib Madsen bød velkommen til de 76 fremmødte interessenter

 

Ad 1) På vegne af bestyrelsen foreslog formanden at han selv blev valgt som dirigent, hvilket ingen havde noget i mod.
Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Han gjorde opmærksom på at det har været svært at finde alle interessenter og at det danske postvæsen ikke er hvad det har været. Han spurgte om nogen havde bemærkninger til den indvarsling som var sket, hvilket ikke var tilfældet.

 

Ad 2) Formanden orienterede om de undersøgelser der har været for at finde det optimale salg af vindmøllerne. På den sidste ordinære generalforsamling blev bestyrelsen bemyndiget til at forsøge at sælge vindmøllerne til højest mulige pris. Baggrunden for ønsket om salget af møllerne er at der ingen økonomi er i driften, og at der ikke er udsigt til stigninger i el prisen. Der har endvidere ikke i flere år været økonomi til at udbetale udbytte.

Siden generalforsamlingen har bestyrelsen undersøgt markedet for brugte vindmøller, og man har indhentet en række tilbud på nedtagning af møllerne. De priser man har fået har krævet at vindmøllelavet selv rydder op efter møllerne hvilket er temmelig bekosteligt. Sdr. Herreds Kraftvarmeværker er dog kommet på banen med et bud som ligger klart over hvad møllerne kan sælges til i tilfælde af at de nedtages.

Buddet fra Sdr. Herreds Kraftvarmeværker udgør 325.000 kr. pr. vindmølle eller i alt 650.000 kr. Sammenholdes buddet fra Sdr. Herreds Kraftvarmeværker med den opsparing lavet har, betyder det at et salg og en likvidation af interessentskabet vil resultere i en udlodning på mindst 800 kr. pr andel.

Bestyrelsen anbefaler at generalforsamlingen siger ja til et salg af møllerne, og en efterfølgende likvidation af møllelavet.

Dirigenten ønskede at hensyn til optællingen af stemmer, at der skete afstemning ved håndsoprækning, hvilket der var stort flertal for.

Af stemmetæller blev der foreslået, og valgt  følgende personer, til optælling.
Kresten Heltborg Kristensen.
Leo Odgaard Dybdahl.

 

Ved afstemningen var 784 andele repræsenteret, hvilket indebar at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Resultatet af afstemningen var at 756 andele stemte for et salg af møllerne, 16 andele var imod, og endelig var der 12 som ikke stemte.

I henhold til vedtægternes § 15 kan interessentskabet opløses når ejerne af 2/3 af andelene beslutter det, er der ikke 2/3 repræsenteret kræves der en ny generalforsamling hvor 2/3 af de fremmødte andele skal være for en opløsning. Da der var 756 andele ud af 1114 andele som stemte for et salg af vindmøllerne og efterfølgende opløsning, kunne dirigenten konstatere at over 2/3 af andelene var repræsenteret og havde stemt for en opløsning, hvorfor der ikke var behov for en ny generalforsamling.

Dirigenten kunne derfor konstatere at generalforsamlingen havde besluttet at sælge møllerne og likvidere selskabet.

Ad 3) Intet

   Som dirigent ___________________
                                       Ib Madsen

 

2. Generalforsamling er hermed annuleret

 

2016 11 20 Pbv.

 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Hvidbjerg Møllelaug I/S


Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Hvidbjerg Møllelaug I/S, med 1 punkt på dagsordenen:

1. Opløsning af interessantselskabet Hvidbjerg Møllelaug I/S

Tirsdag den 15. November  2016, klokken 18.30,
Sted: Øster Assels Fjernvarmes mødelokaler.
Hesterøroddevej 47, 7990 Øster Assels klokken 18.30.

Her vil 1. ekstraordinære generalforsamling blive holdt, efter vedtægterne.
Hvis der er fremmødt under 2/3 af anpartshaverem og der ikke bliver 2/3 der stemmer for opløsningen, bliver der hermed indkaldt til 2. generalforsamling, med samme dagsorden.

Tirsdag den 29. November  2016, klokken 18.30,
Sted: Øster Assels Fjernvarmes mødelokaler.
Hesterøroddevej 47, 7990 Øster Assels klokken 18.30.

Hvor så hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen, er nedlæggelsen vedtaget.

Møllerne er så solgt for 325.000,- pr styk.
Til Sdr. herreds kraftvarmeværk.
Hvis interessenterne stemmer for salget og opløsningen af Hvidbjerg Møllrelaug I/S.

Fremtidige indkaldelser / Info, mv kan læses her på http://hvidbjergml.dk/ .

HER VIL RESULTATET AF FØRSTE GENERALFORSAMLING FREMGÅ STRAKS.

Med venlig hilsen
p.b.v.

Ib Madsen, Karby  9776 1193   ib@im-teknik.dk


NB: Tilmelding er unødvendig.